สิ่งพิมพ์เผยแพร่      
 

< 1.>ธรรมศาสตรานุกรม < 2.> จุลสาร หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 18 : ย้อนอดีต...สู่ 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ < 3.> ความฝันเดือนตุลา
< 4.>ผู้ประศาสน์การและอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ < 5.> จุลสาร หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 17
< 6.> 78 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ < 7.> ธรรมศาสตร์ Guidebook

 
 

***หมายเหตุ     หากสนใจสิ่งพิมพ์เผยแพร่เล่มใด กรุณาติดต่อ หอจดหมายเหตุ ฯ โดยตรง ดังนี้
                       - โทรศัพท์ 02 613-3840
                       - โทรสาร 02 222-0149
                       - เว็บไซต์ http://arc.tu.ac.th:8080/tuhall/

กองกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200