ประวัติการก่อตั้ง

หอจดหมายเหตุและหอประวัติศาสตร์เกียรติยศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกิดจากความพยายามผลักดันของชาวธรรมศาสตร์กลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่งที่มีความเชื่อมั่น ว่าประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็น "อดีต" ที่มีคุณค่ายิ่งมีความพิเศษ และความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นก่อตั้งประสบการณ์ และพัฒนาการของทางมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลากว่าครึ่งทศวรรตที่ผ่านมามีส่วนสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์การ เมืองการปกครองของไทยอย่างชนิดที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้ ดังนั้นข้อมูล และเรื่องราวต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งในอดีต และปัจจุบัน จึงเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าต่อการจัดเก็บรักษา การศึกษาค้นคว้าและการเผยแพร่ทั้งในมิติของประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และภูมิปัญญาไทย รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยในแต่ละยุคที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหาร และการวางแผนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย อย่างมีทิศทาง


 
   
                     
           
         
         
เข้าสู่เว็บไซต์ >>
กองกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200