ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ >> งานบริหารสำนักงาน ท่าพระจันทร์

มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านสารบรรณ ธุรการ ไปรษณีย์ ผลิตจัดเก็บเอกสาร งบประมาณ พัสดุ บริหารบุคคล สวัสดิการ รองรับการประชุม หอจดหมายเหตุฯ
และให้บริการยานพาหนะ ที่ท่าพระจันทร์ และให้บริการแก่ผู้บริหารที่ท่าพระจันทร์ทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ

          1. หมวดบริหารสำนักงาน
          2. หมวดบริหารเอกสาร
          3. หมวดประกันคุณภาพและงบประมาณ
          4. หมวดบริการยานพาหนะ
          5. หมวดหอจดหมายเตุและหอประวัติศาสตร์เกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
 
กองกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200