ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ >> งานบริหารอาคารสถานที่

มีหน้าที่ดูแล รับผิดชอบ บริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ที่เป็น ของส่วนกลางที่ท่าพระจันทร์ทั้งหมด ได้แก่ หอประชุม ห้องประชุม โรงอาหาร ร้านค้า
ตึกกิจกรรมนักศึกษา สนามฟุตบอล ที่จอดรถ การรักษาความปลอดภัย งานพิธีการต่าง ๆ และดูแลสวนต้นไม้ ภูมิทัศน์ ความสะอาดตัวอาคาร สิ่งแวดล้อม
ขนย้ายสิ่งของวัสดุครุภัณฑ์ ตกแต่งสถานที่ โดยแบ่งออกเป็น 6 หมวด คือ

          1. หมวดบริหารสำนักงาน
          2. หมวดพิธีการ
          3. หมวดบริหารอาคารสถานที่
          4. หมวดโรงอาหาร ร้านค้า และความสะอาดตัวอาคาร
          5. หมวดสวนโยธา และความสะอาดพื้นที่
          6. หมวดรักษาความปลอดภัยและจราจร

 
กองกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200