แบบฟอร์มเอกสาร
     
แบบฟอร์มจองห้องรับรอง
แบบฟอร์มลาป่วย
แบบฟอร์มลาพักผ่อน
แบบฟอร์มผ่อนผันการ
แบบสำรวจความพึงพอใจ (หมวดโยธา)  
แบบฟอร์มขอใช้บริการวัสดุอุปกรณ์พร้อมตกแต่งสถานที่ (หมวดโยธา)  
แบบฟอร์มขอบัตรอนุญาตนำรถเข้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ด้านหน้า - ด้านหลัง)  
สัญญาการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัย  
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอย่างไร  
แบบตอบรับการจองใช้สถานที่หอประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  
แบบสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ ห้องประชุม/ห้องบรรยาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  
แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ หอประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้สถานที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  
แบบสอบถาม ปัญหาและข้อบกพร่องในการใช้ห้องประชุม/ห้องบรรยาย  
แบบสอบถาม ปัญหาและข้อบกพร่องในการใช้หอประชุม  
 
1 I 2
กองกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200