ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ >> งานพัฒนาอาคารสถานที่

มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ด้านการออกแบบควบคุมงาน ทั้งด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมในส่วนของอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ระบบสาธารณูปโภค
ทั้งในส่วนงานก่อสร้างใหม่ และงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ การซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคด้านต่าง ๆ และการดูแลการอนุรักษ์พลังงาน
โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ

          1. หมวดบริหารสำนักงาน
          2. หมวดระบบไฟฟ้า อิเลกทรอนิกส์และการสื่อสาร
          3. หมวดออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
          4. หมวดประปา บำบัดน้ำเสียและงานซ่อมบำรุงพื้นฐาน
          5. หมวดอนุรักษ์พลังงาน
         

กองกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200