วันที่ 27 มิถุนายน 2557 (สถาปนา มธ. 80 ปี)
     
 
 
 
 
 
  1 I 2 I 3 I 4 I 5
   
กองกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200