ประกันคุณภาพกองกลาง(QA)
 รายงานการประเมินตนเอง(QA)
ประจำปี 2556

 

 

   
       
       
 
       
กองกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200