<< ประวัติความเป็นมา l อดีตผู้บริหารกองกลาง >>
รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากองกลาง และผู้อำนวยการกองกลาง
   
   
1. นายพิชญ์  รพิพันธ์ หัวหน้ากองกลาง
  (21 พฤศจิกายน 2501 - 4 กรกฎาคม 2504)
 
           
 
2. นายสมิทธิ  นวกุล หัวหน้ากองกลาง
  (27 กันยายน 2504 - 1 ตุลาคม 2520)
       
 
3. นายโชว์  อุบลวัตร์ หัวหน้ากองกลาง. ผู้อำนวยการกองกลาง
  (21 เมษายน 2521 - 19 ธันวาคม 2536)
       
 
4. นายคณิต  พีชวณิชย์ ผู้อำนวยการกองกลาง
  (22 ธันวาคม 2536 - 10 ธันวาคม 2539)
       
 
5. นายสุวิทย์  เมืองพรม ผู้อำนวยการกองกลาง
  (11 ธันวาคม 2539 - 15 ตุลาคม 2540)
       
 
6. นายชาลี  มงคลรัตน์ ผู้อำนวยการกองกลาง
  (16 ตุลาคม 2540 - 1 พฤศจิกายน 2540)
 
         
           
 
7. นายสมพงษ์  กันบุญ ผู้อำนวยการกองกลาง
  (17 พฤศจิกายน 2540 - 29 มกราคม 2544)
       
 
8. นายสมบัติ  แก้วปกาศิต ผู้อำนวยการกองกลาง
  (1 กุมภาพันธ์ 2544 - 5 พฤษภาคม 2547)
       
 
9. นายสมพงษ์  กันบุญ ผู้อำนวยการกองกลาง
  (6 พฤษภาคม 2547 - 14 ตุลาคม 2556)
       
 
10. นายสมศักดิ์ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง
  (15 ตุลาคม 2556 - 30 ธันวาคม 2558)
 
         
        1 I 2
กองกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200