ปรัชญา
                    กองกลาง เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการให้บริการที่ท่าพระจันทร์ ในด้านอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ระบบเอกสาร ระบบความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาคมธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์ และประชาชนผู้มาติดต่อให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย ตลอดจนได้รับการบริการที่ดี รวมถึงดำเนินภารกิจต่างๆ ให้กับทุกศูนย์ของมหาวิทยาลัยตามที่ผู้บริหารได้มอบหมาย
 
วิสัยทัศน์
                    กองกลาง มุ่งเน้นในการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประทับใจ และอบอุ่น ให้กับประชาคมธรรมศาสตร์ ประชาชนทั่วไป
ที่ศูนย์ท่าพระจันทร์ และทุกศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัย
 
พันธกิจ กองกลาง
1.
ปรับปรุง ก่อสร้าง ซ่อมแซม บูรณะอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคให้ทันสมัย มั่นคงแข็งแรง มีประสิทธิภาพและทันสมัยตลอดเวลา เพื่อส่งเสริมให้มีบรรยากาศทางวิชาการที่ดี
2.
ควบคุมการใช้ระบบสาธารณูปโภคอย่างประหยัด เพื่อลดภาวะโลกร้อน และอนุรักษ์พลังงาน
3.
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านเอกสาร ระบบสารบรรณ ข้อมูลการประชุม ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ของศูนย์ท่าพระจันทร์
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
4.
พัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิภาพต่อประชาคมธรรมศาสตร์ โดยตรง ได้แก่ ด้านการใช้อาคารสถานที่
โรงอาหาร บริการด้านยานพาหนะ
 
วัตถุประสงค์
1.
พัฒนาด้านกายภาพ ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคให้ทันสมัย สวยงาม ร่มรื่นและมีประสิทธิภาพ สมกับเป็นศูนย์แรกของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ และเป็นประวัติศาสตร์แห่งจิตวิญญาณของประชาคมธรรมศาสตร์ทั้งมวล
2.
ให้บริการในด้านระบบสารบรรณ ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลด้านการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ หอจดหมายเหตุ และเอกสารสำคัญต่างๆ
3.
ดำเนินการและควบคุม ด้านโรงอาหาร ซุ้มอาหารต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ราคาเป็นธรรม และถูกสุขอนามัย
4.
ให้บริการด้านยานพาหนะ เพื่อบริการประชาคมธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประทับใจแก่ผู้ใช้บริการทุกระดับ
5.
ควบคุม และให้บริการด้านการใช้อาคารสถานที่ต่างๆ ที่ศูนย์ท่าพระจันทร์ ได้แก่ หอประชุม ห้องประชุม ห้องเรียน สนามกีฬา
6.
ดำเนินการเกี่ยวกับภาระงาน และกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัยที่ส่วนกลางจำเป็นต้องดำเนินการ หรือตามที่ผู้บริหารมอบหมาย ได้แก่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานพระราชพิธี งานพิธีต่างๆ
 

บุคลากร
                    ปัจจุบันบุคลากรกองกลาง ฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์ มีจำนวนทั้งสิ้น 123 อัตรา ดังนี้ (ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2556)

ข้าราชการ 23 อัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย 21 อัตรา
พนักงานเงินรายได้(งบพิเศษ) 25 อัตรา
ลูกจ้างประจำ 54 อัตรากองกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200