ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หมวด : บริหารสำนักงาน(หัวหน้าหมวด)

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน : 3028,3029

Email : au_jui1982@hotmail.com ,cpimonra@tu.ac.th