ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่

หมวด : บริการยานพาหนะ(หัวหน้าหมวด)

สถานะ : ลูกจ้างประจำ

เบอร์โทรภายใน : 3025,3026

Email : mniyom@tu.ac.th