ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หมวด : บริหารอาคารสถานที่(หัวหน้าหมวด)

สถานะ : พนักงานมหาวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน : 3062,3040

Email : tkangann@tu.ac.th