ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่

หมวด : รักษาความปลอดภัยและจราจร

สถานะ : ลูกจ้างประจำ

เบอร์โทรภายใน : 111,123

Email : kpramoat@tu.ac.th