กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์
     
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณภา ติระสังขะ
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน  
               
นายสุรพล เล่ากุล
  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์  
                         
 
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200