โครงสร้างบุคลากรแต่ละหน่วยงาน ภายในกองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์
   
         
เลขานุการผู้บริหาร
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200