กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์
 
หัวหน้างานบริหารอาคารสถานที่  
             
               
หัวหน้าหมวดบริหารอาคารสถานที่ หัวหน้าหมวดโรงอาหาร ร้านค้า และความสะอาดตัวอาคาร หัวหน้าหมวดโยธา และซ่อมแซมพื้นฐาน
หัวหน้าหมวดพิธีการ
                               
หัวหน้าหมวดสวน และภูมิทัศน์
หัวหน้าหมวดรักษาความปลอดภัยและจราจร
หัวหน้าหมวดบริหารสำนักงาน
     
   บุคลากรของหน่วยงานบริหารอาคารสถานที่
 
31. นายบุญยิ่ง ท้วมเสมา 41. นายอมรชัย เฉลยกิจ
32. นายสุชาติ เส้งอั้น 42. นายสมชาย อยู่แย้ม
33. นายภูษิต พลูสวน 43. นางศรีนวล สวัสดี
34. นายลำไพ โคตรศรีวงษ์ 44. นางพรนภา ถาวรศักดิ์เจริญ
35. นายยงยุทธ ดีประเสริฐ 45. นายชีพ ตาดคร้าม
36. นางวันทนา สมวงษ์ 46. นายเชิด ตาดคร้าม
37. นายพรศักดิ์ มรกต 47. นายสมชาย พรมมาตร
38. นางสมศรี โพธิ์ประสิทธิ์ 48. นายชิมรส ใจดี
39. นายวิชัย วรจิต    
40. นายพยงยุทธ จันทสาร    
<<Back  
   
                                                             
                                                       
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200