กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์
หัวหน้างานบริหารอาคารสถานที่
     
หัวหน้าหมวดพิธีการ
หัวหน้าหมวดบริหารอาคารสถานที่ หัวหน้าหมวดโรงอาหาร ร้านค้า และความสะอาดตัวอาคาร หัวหน้าหมวดโยธา และซ่อมแซมพื้นฐาน
                     
  หัวหน้าหมวดสวน และภูมิทัศน์
หัวหน้าหมวดรักษาความปลอดภัยและจราจร
หัวหน้าหมวดบริหารสำนักงาน
   บุคลากรของหน่วยงานบริหารอาคารสถานที่
1. นายเฉลิม เอนกบุญทิพย์ 11. นายบุญยัง ธรรมโสโรจน์ 21. นายธานินทร์ สุขแย้มศรี
2. นายตวงศักดิ์ วรรณแสงแก้ว 12. นางณัชมน พันธุ์ปัก 22. นายนัน ปั้นทอง
3. นางประเทือง แก้วกาญจนเศรษฐ์ 13. นายพงศ์พล ไชยเศรษฐวานิช 23. นายสมยศ เชาว์ฉลาด
4. นางสาวอรัญญา อินทร์ศรีชื่น 14. นายภัทรพล สุขขัง 24. นายแสงชัย แก้วเจริญ
5. นางสาวกาญจนา ไทยแท้ 15. นายสมหมาย ใหม่ซ้อน 25. นายนิยม แก้วเกลื่อน
6. นายขรรค์ชัย ดะรีพัตร์ 16. นายไกรราช มาตย์เมือง 26. นายไพศาล ดิษรัก
7. นายสิทธิศักดิ์ ยงค์รัมย์ 17. นายอภิชา โพธิ์หิรัญ 27. นางวาศิณี พงษ์เปรม
8. นายพัชรพล ทองพัด 18. นายมานิตย์ เอี่ยมสูงเนิน 28. นายพิษณุ อยู่แย้ม
9. นายยืนยง แสนสุข 19. นายอุดม พื้นยา 29. นายปราโมทย์ เขียนดวงจันทร์
10. นางเบญจมา กระโจมทอง 20. นายอำนวย แซ่อึ้ง 30. นางณัชมน พันธุ์ปัก
 
 
                                                   
                                                     
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200