กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์
     
หัวหน้างานพัฒนาอาคารสถานที่
     
     
   
   
หัวหน้าหมวดระบบไฟฟ้า อิเลกทรอนิกส์และการสื่อสาร
หัวหน้าหมวดบริหารสำนักงาน
หัวหน้าหมวดออกแบบและพัฒนาอาคาร
     
   
หัวหน้าหมวดอนุรักษ์พลังงาน
   บุคลากรของหน่วยงานพัฒนาอาคารสถานที่
   
1.
นายสุรพล เล่ากุล 9. นายธีนวัฒน์ นาคา 17. นางสาวน้ำฝน สมยายิ่ง
2. นายสมปอง แก้วประดิษฐ์ 10. นายวีระพล กรุดเงิน 18. นางวรรณา พิรุฬห์รัตนากร
3. นายจตุรพัฒน์ หวังกาล 11. นายภัคเชษฐ์ จันโททัย 19. นางสุภาภรณ์ เปลี่ยนสร้าง
4. นายสุรศักดิ์ เชื้อจ๋าย 12. นายพรชัย วิไลลักษณ์ 20. นายเกรียงไกร แต่งกลอน  
5. นายอนุสรณ์ สุขกมล 13. นายประพาส ปานทอง 21. นายพิทักษ์ วินัยกุล
6. นางสาวพิมลรัตน์ แช่มจุ้ย 14. นายสุรเทพ รุ่งโรจน์    
7. ร้อยโทขจรพันธ์ พูนไชย 15. นายณรงค์ ม่วงจีน    
8. นายเชน เฉลยวงษ์ 16. นายสถาพร มากพันธ์ผล    
   
                                           
       
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200