กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์
     
หัวหน้างานบริหารสำนักงาน ท่าพระจันทร์
                         
           
หัวหน้าหมวดบริหารสำนักงาน หัวหน้าหมวดบริหารเอกสาร
หัวหน้าหมวดงบประมาณและพัสดุ
หัวหน้าหมวดบริการยานพาหนะ
     
หัวหน้าหมวดการเจ้าหน้าที่และประกันคุณภาพ    
หัวหน้าหมวดหอจดหมายเหตุและหอประวัติศาสตร์ฯ
 
   บุคลากรของหน่วยงานบริหารสำนักงาน ท่าพระจันทร์
1. นางนุตรฮายาตี โกศลศักดิ์ 12. นางสาววรรณภา ตาละกา 23. นายสุภาพ ไกรแก้ว
2. นายกิตติ นาวิกมูล 13. นางสาวดาวเรือง แนวทอง 24. นายนิยม เมืองเกษม
3. นางประพัสสร ขวัญสุวรรณ 14. นายศิริวุฒิ บุญชื่น 25. นายทวี ศรีชาวนา
4. นางอมลวรรณ ประพันธ์พงษ์ 15. นายณพรรธน์ ตรีลาวิเศษกุล 26. นายมาโนช พรมราช
5. นายสุพจน์ งามดี 16. นางสาวธีรดา ไพรินทราภา 27. นายสุพจน์ อินทรเสน
6. นายรุ่งโรจน์ เมฆอรุณ 17. นางสาวเบญจวรรณ รัตนพันธ์ 28. นายประทีป แจ้งจำรัส
7. นางทัศนีย์วรรณ เมฆดำ 18. นายสมพิศ มาตะโก 29. นายสุชาติ ปิยะพิทักษ์วงศ์
8. นางสาวพรอำนวย บำรุงศิลป์ 19. นายเลิศปรีชา อยู่เนียม 30. นายสุรศักดิ์ สิงห์รุ่งเรือง
9. นายศรัณย์ งาสุวรรณ  20. นายฐิติศักดิ์ สุขรัตนี 31. นายชัยพร ศิริจันทร์
10. นางสาวฐานิตา บุญนำ 21. นายประเสริฐ รักษาราษฎร์ 32. นายสุรพงษ์ สุจินต์
11. นางสาวธันยรัตน์ น้อยปั่น 22. นายเอื้อน สุนทร    
       
         
       
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200