คัดเลือกกรรมการบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556  

  จากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ส่งรายชื่อ มาร่วมคัดเลือกกรรมการบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556
รายชื่อคณะ ที่ส่งรายชื่อ มีดังต่อไปนี้

- คณะนิติศาสตร์
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- คณะรัฐศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
- คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะแพทยศาสตร์
- คณะสหเวชศาสตร์
- คณะทันตแพทยศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
- สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

     ในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 17.00 น. ห้องประชุมวรรณไวทยากร ตึกโดม ชั้นล่าง ท่าพระจันทร์


 
  << เข้าสู่เว็บไซต์ มธ.
กองกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200