Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฎหมาย PDPA

วันนี้(1 มิถุนายน 2565) เป็นวันแรกที่กฎหมาย PDPA

มีผลใช้บังคับกองบริหารท่าพระจันทร์
ได้ดำเนินการตามกฎหมาย
เพื่อคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เกี่ยวข้อง
และรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัย
เป็นที่เรียบร้อย

รายละเอียด
ขอเชิญร่วมทำบุญจตุปัจจัยถวายพระราชกุศลในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และขอเชิญร่วมเดินทางไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2567

ขอเชิญร่วมทำบุญจตุปัจจัยถวายพระราชกุศลในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
และขอเชิญร่วมเดินทางไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2567
วันที่ 2 - 5 พฤศจิกายน 2567
ณ วัดขันเงิน ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหารประเภทร้านสะดวกซื้อ
และ/หรือ จำหน่ายอาหารประเภท กาแฟ เครื่องดื่ม ณ บริเวณพื้นที่อาคารชั้นเดียว โซน 1
(ด้านประตูทางออกท่าพระจันทร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รายละเอียด
ประกาศชาวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สามารถแจ้งซ่อมแซม ปรับปรุงพื้นที่และทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ผ่าน Traffy Fondue ได้แล้ว
ประกาศชาวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สามารถแจ้งซ่อมแซม
ปรับปรุงพื้นที่และทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ผ่าน
Traffy Fondue ได้แล้ว
 
 
 
รายละเอียด
วิสัยทัศน์

กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ สนับสนุนการบริหารจัดการให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

หน่วยงานและการให้บริการ

งานบริหารสำนักงานท่าพระจันทร์

มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านสารบรรณ ธุรการ ไปรษณีย์ ผลิตจัดเก็บเอกสาร งบประมาณ พัสดุ บริหารบุคคล สวัสดิการ รองรับการประชุม หอประวัติศาสตร์ และให้บริการยานพาหนะ ที่ท่าพระจันทร์ และให้บริการแก่ผู้บริหารที่ท่าพระจันทร์ทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

รายละเอียด
งาบบริหารอาคารและสถานที่

มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ที่เป็นของส่วนกลางที่ท่าพระจันทร์ทั้งหมด ได้แก่ หอประชุม ห้องประชุม โรงอาหาร ร้านค้า ตึกกิจกรรมนักศึกษา สนามฟุตบอล ที่จอดรถ การรักษาความปลอดภัย งานพิธีการต่างๆ และดูแลสวนต้นไม้ ภูมิทัศน์ ความสะอาดตัวอาคาร สิ่งแวดล้อม ขนย้ายสิ่งของ วัสดุครุภัณฑ์ ตกแต่งสถานที่ โดยแบ่งออกเป็น 7 หมวด ดังนี้ 

รายละเอียด
งานสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์ต้นไม้และพื้นที่สีเขียว การอนุรักษ์พลังงาน การดูแลโรงอาหารและร้านค้า การบริหารจัดการของเสียและขยะมูลฝอย โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

รายละเอียด
การอนุรักษ์พลังงาน

การอนุรักษ์พลังงาน

รายละเอียด