Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินงานพิธีและกิจกรรมในรอบปี

ปฏิทินการไปร่วมพิธีวางพวงมาลา/พานพุ่มดอกไม้ในโอกาสต่าง ๆ และการจัดกิจกรรมสำคัญ ๆ ของทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด
คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงานแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กรณีการเผชิญเหตุการณ์ชุมนุม ประท้วง/จลาจล

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกร้านค้าจำหน่าย อาหารประเภท กาแฟ/เครื่องดื่ม/อาหารว่าง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด
ขอเชิญร่วมเดินทางไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

ด้วยในปีพุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำผ้ากฐินพระราชทานไปถวายจำพรรษา
ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.

รายละเอียด
วิสัยทัศน์

กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ สนับสนุนการบริหารจัดการให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

บริการ

สาระสำคัญของแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณ

หน่วยงานและการให้บริการ

งานบริหารสำนักงานท่าพระจันทร์

มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านสารบรรณ ธุรการ ไปรษณีย์ ผลิตจัดเก็บเอกสาร งบประมาณ พัสดุ บริหารบุคคล สวัสดิการ รองรับการประชุม หอประวัติศาสตร์ และให้บริการยานพาหนะ ที่ท่าพระจันทร์ และให้บริการแก่ผู้บริหารที่ท่าพระจันทร์ทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

รายละเอียด
งาบบริหารอาคารและสถานที่

มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ที่เป็นของส่วนกลางที่ท่าพระจันทร์ทั้งหมด ได้แก่ หอประชุม ห้องประชุม โรงอาหาร ร้านค้า ตึกกิจกรรมนักศึกษา สนามฟุตบอล ที่จอดรถ การรักษาความปลอดภัย งานพิธีการต่างๆ และดูแลสวนต้นไม้ ภูมิทัศน์ ความสะอาดตัวอาคาร สิ่งแวดล้อม ขนย้ายสิ่งของ วัสดุครุภัณฑ์ ตกแต่งสถานที่ โดยแบ่งออกเป็น 7 หมวด ดังนี้ 

รายละเอียด
งานสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์ต้นไม้และพื้นที่สีเขียว การอนุรักษ์พลังงาน การดูแลโรงอาหารและร้านค้า การบริหารจัดการของเสียและขยะมูลฝอย โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

รายละเอียด
การอนุรักษ์พลังงาน

การอนุรักษ์พลังงาน

รายละเอียด