Loading...

ปณิธาน

ยกระดับคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน

วิสัยท้ศน์

เป็นต้นแบบของพื้นที่การเรียนรู้แห่งอนาคต

พันธกิจ

  • พัฒนาด้านกายภาพ สภาพแวดล้อม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี                   
  • บริหารจัดการด้านระบบสาธารณูปโภค การบำรุงรักษา การซ่อมแซมด้านอาคารสถานที่และลดขั้นตอนการทำงาน พร้อมทั้งมีนวัตกรรมที่จะมารองรับด้านการบริหารจัดการที่ทันสมัย
  • บริหารงานกายภาพ ระบบ และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วัตถุประสงค์

     กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านต่างๆ อีกทั้งติดต่อ ประสานงาน ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ จึงมีความมุ่งมั่นพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ และสร้างจิตสำนึกการให้บริการกับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่องานและองค์กร

เป้าประสงค์

  • พัฒนากายภาพ โครงสร้างพื้นฐานและการบริหารด้านต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย                                                                                                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นสถานที่ทำงานแห่งอนาคต ที่ช่วยสร้างผลิตภาพสูงสุดให้คนทำงาน มีโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งกายภาพและออนไลน์ที่ทันสมัยสะดวกสบาย รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าในการทำงาน โดยมีทักษะการทำงานที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
  • พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม การบริการสังคมและบริการสุขภาพ                                                                                                                       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเป็นพื้นที่ในการวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม และ Startup รวมทั้งให้บริการสังคมและบริการทางสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างสังคมที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต