Loading...

ปณิธาน

ยกระดับคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน

วิสัยท้ศน์

กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ สนับสนุนการบริหารจัดการ ให้มหาวิยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ

 • ให้บริการด้านอาคารสถานที่ ด้านระบบเอกสาร ด้านยานพาหนะ
 • บริหารจัดการด้านระบบสาธารณูปโภค การบำรุงรักษา และซ่อมแซมด้านอาคารสถานที่และการบริหารจัดการทั่วไป
 • ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • ดำเนินงานพิธีการวันสำคัญๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พัฒนาด้านกายภาพ สภาพแวดล้อม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 • บริหารงานและดำเนินงานด้านต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
 • การนำชมสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์และหอประวัติศาสตร์เกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และห้องอนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์ เพื่อให้มีความรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วัตถุประสงค์

     กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านต่างๆ อีกทั้งติดต่อ ประสานงาน ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ จึงมีความมุ่งมั่นพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ และสร้างจิตสำนึกการให้บริการกับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่องานและองค์กร

เป้าประสงค์

 • เพื่อกำกับ ดูแล อำนวยความสะดวกด้านการให้บริการด้านอาคารสถานที่ ทั้งภายในและภายนอก
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ หอประชุม ห้องประชุม ลานปรีดี ลานโดม เป็นต้น
 • บำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง ด้านอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคให้พร้อมใช้งาน
 • ให้บริการด้านระบบสารบรรณ การรับ - ส่งเอกสาร และไปรษณียภัณฑ์ให้ถูกต้อง และทันเวลา
 • ให้บริการด้านยานพาหนะ เพื่อการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบราชการ
 • เพื่อดำเนินงานด้านพิธีการวันสำคัญๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
 • เพื่อพัฒนาด้านกายภาพ ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม ให้สวยงาม ร่มรื่น และเป็นแหล่งเรียนรู้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี
 • เพื่อจัดหาร้านค้า/ร้านอาหารที่หลากหลาย เพียงพอต่อความต้องการ มีคุณภาพ สะอาด และถูกสุขลักษณะ
 • เพื่อควบคุม ดูแล การบริหารงาน และดำเนินงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยา 
  ในด้านการเรียนการสอน
  การประสานงาน และอำนวยความสะดวกกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม
  การบริหารงานท้องถิ่น