Loading...

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์

E-mail : suratt7@tbs.tu.ac.th

ติดต่อ : 02-613-2003

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์

Email : -

ติดต่อ :  02-623-5055-8

นางณัฐธยาน์ มิตรมูลพิทักษ์

ผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์

(นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ)

E-mail : anathya@tu.ac.th

ติดต่อ : 02-613-3004

non

หัวหน้างาน

นายศรัณย์ งาสุวรรณ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารสำนักงานท่าพระจันทร์

Email : nsaran@tu.ac.th

ติดต่อ : 02-613-3007

นายสมปอง แก้วประดิษฐ์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารอาคารและสถานที่

Email :

ติดต่อ : 02-613-3039

นางสาวอรัญญา อินทร์ศรีชื่น

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

Email :

ติดต่อ : 02-613-3043

non

เลขานุการ

นางทัศนีย์วรรณ เมฆดำ

เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์

Email : pthasane@tu.ac.th

ติดต่อ : 02-613-2003

non

เลขานุการผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์

Email :

ติดต่อ : 02-613-3004